sobota, 20 kwietniaŚwiat Nauki - magazyn popularnonaukowy

Walka o klimat: historia międzynarodowych szczytów klimatycznych

W dzisiejszych czasach kwestie dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na środowisko naturalne, jak również na życie ludzi, stały się tematem coraz bardziej dyskutowanym. Zmiany klimatu wpłynęły na nasze życie w taki sposób, że nie możemy ich już ignorować. Z tego powodu, w ciągu ostatnich kilku dekad, społeczność międzynarodowa podejmowała wiele działań, by zminimalizować wpływ ludzi na zmiany klimatu. Jednym z takich działań było organizowanie szczytów klimatycznych.

Szczyty klimatyczne są corocznymi spotkaniami państw członkowskich ONZ, które zwołuje Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Celem tych spotkań jest omówienie problemów związanych ze zmianami klimatu oraz poszukiwanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie wpływu ludzi na te zmiany. W trakcie szczytów, państwa podejmują decyzje w sprawie działań mających na celu ochronę klimatu, a także zobowiązują się do przestrzegania ustalonych zasad.

Historia szczytów klimatycznych sięga lat 70. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto zauważać, że działalność człowieka może wpłynąć na zmiany klimatu. W 1972 roku odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska Ludzkiego, która była pierwszym międzynarodowym spotkaniem, na którym poruszono kwestie dotyczące środowiska naturalnego. W czasie tej konferencji został przedstawiony Raport Rzymski, który wskazywał na potencjalne zagrożenia wynikające z działalności ludzi dla środowiska naturalnego.

W 1988 roku, w reakcji na narastające obawy dotyczące zmian klimatu, utworzono Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC). Panel ten składa się z ekspertów z całego świata, którzy prowadzą badania nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko. W 1992 roku, na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju (UNCED) w Rio de Janeiro, podpisano Konwencję Ramową Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Konwencja ta stała się podstawą dla działań międzynarodowych w sprawie ochrony klimatu.

Pierwszy szczyt klimatyczny odbył się w 1995 roku w Berlinie. W czasie tego spotkania, państwa podpisały „Porozumienie z Berlina”, które zawierało zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, zobowiązania te były dobrowolne i nie wiązały się z konkretnymi celami.

W 1997 roku odbył się kolejny szczyt klimatyczny w Kioto, na którym podpisano Protokół z Kioto. Protokół ten wprowadzał zobowiązania dla państw rozwiniętych do redukcji emisji gazów cieplarnianych o około 5% w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Protokół z Kioto został ratyfikowany przez 192 państwa, ale Stany Zjednoczone, które były wtedy największym emitentem gazów cieplarnianych, nie ratyfikowały go.

W 2009 roku odbył się szczyt klimatyczny w Kopenhadze, który miał na celu uzgodnienie globalnego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu na okres po 2012 roku, kiedy to kończył się okres obowiązywania Protokołu z Kioto. Niestety, szczyt ten zakończył się fiaskiem i nie udało się osiągnąć porozumienia.

W 2015 roku odbył się szczyt klimatyczny w Paryżu, na którym udało się uzgodnić porozumienie klimatyczne. Porozumienie to zostało podpisane przez 196 państw i określa cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz finansowanie działań związanych z ochroną klimatu. Celem porozumienia jest zminimalizowanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu do okresu przedindustrialnego, a także dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

Porozumienie paryskie jest ważnym krokiem w kierunku walki ze zmianami klimatu, ale niestety nie wszystkie państwa przestrzegają swoich zobowiązań. Wiele państw nadal emituje dużo gazów cieplarnianych i nie podejmuje wystarczających działań, by ograniczyć swoje emisje.

Podsumowując, szczyty klimatyczne odgrywają ważną rolę w walce ze zmianami klimatu. W ciągu ostatnich kilku dekad społeczność międzynarodowa podejmuje wiele działań, by ograniczyć wpływ ludzi na środowisko naturalne. Choć nie udało się osiągnąć sukcesu na każdym szczycie, to i tak w ciągu ostatnich kilku lat udało się osiągnąć ważne porozumienia i ustalić cele dotyczące ochrony klimatu. Niestety, mimo podpisanych umów, wiele państw nadal nie przestrzega swoich zobowiązań i emisja gazów cieplarnianych nadal rośnie.

W ostatnich latach na całym świecie odbywają się protesty klimatyczne, które mają na celu zwrócenie uwagi na problem zmian klimatu oraz naciskanie rządów na podejmowanie bardziej zdecydowanych działań. Wielu młodych ludzi angażuje się w walkę o ochronę klimatu, przyciągając uwagę opinii publicznej do tego ważnego problemu.

Właśnie z myślą o przyszłości i środowisku naturalnym, w 2021 roku odbył się kolejny szczyt klimatyczny w Glasgow. Celem tego szczytu było uzgodnienie kolejnych działań i zobowiązań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz ochrony klimatu.

Podczas szczytu klimatycznego w Glasgow podpisano wiele ważnych dokumentów, w tym np. „Glasgow Breakthrough”, który zawiera postanowienia dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązania do przeznaczenia większych środków na walkę ze zmianami klimatu.

Szczyt klimatyczny w Glasgow przyniósł wiele pozytywnych wyników, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. W obliczu narastających problemów ze zmianami klimatu, ważne jest, aby rządy i społeczność międzynarodowa podejmowały bardziej zdecydowane i konsekwentne działania.

Wnioski

Historia szczytów klimatycznych pokazuje, że walka ze zmianami klimatu to proces długotrwały i wymagający stałych działań i zobowiązań. Podczas szczytów klimatycznych podejmowane są ważne decyzje dotyczące ochrony klimatu, ale niestety wiele państw nadal nie przestrzega swoich zobowiązań.

Walka ze zmianami klimatu to problem, który dotyczy każdego z nas. Każdy z nas może zrobić coś, aby ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych. W codziennym życiu warto na przykład wybierać transport zbiorowy zamiast samochodu, ograniczać zużycie energii elektrycznej czy zmniejszać zużycie wody.

Jednocześnie, w walce ze zmianami klimatu kluczowe znaczenie mają decyzje podejmowane przez rządy i korporacje. Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz finansowanie działań związanych z ochroną klimatu są niezbędne, aby zminimalizować skutki zmian klimatu i zapewnić zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń.

Nie możemy pozostawać bierni wobec zmian klimatu. Musimy działać zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Ważne jest, aby podejmować świadome decyzje, które zmniejszą nasz wpływ na środowisko naturalne. Jednocześnie musimy naciskać na naszych przedstawicieli politycznych, aby podejmowali skuteczne działania w celu ochrony klimatu.

Historia szczytów klimatycznych pokazuje, że zdecydowane i skoordynowane działania na poziomie międzynarodowym są kluczowe dla ochrony klimatu. Jednak aby osiągnąć trwałe zmiany, potrzebne są także działania na poziomie lokalnym i indywidualnym. Tylko wtedy będziemy mogli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zapewnić zrównoważony rozwój dla przyszłych pokoleń.